КОГНИТИВНО ПОДРУЧЈЕ БЛУМОВЕ ТАКСОНОМИЈЕ И НАСТАВА ГЕОГРАФИЈЕ

Милка Грмуша

Апстракт


Циљ рада је да се прикаже Блумова таксономија образовних циљева, посебно њено когнитивно
подручје и њен значај за унапређење квалитета наставе географије у условима курикуларне реформе у Босни
и Херцеговини. У раду је коришћен метод теоријске анализе. Анализом различите методичке, дидактичке и
психолошке литературе утврђено је да се Блумова таксономија може користити код креирања наставних програма
за географију, код операционализације циљева у настави географије (исходи), као и да олакша наставнику процес
верификације. Примјена Блумове таксономије може допринијети превазилажењу недостатака традиционалне
наставе кроз развој критичког и креативног мишљења и активног учења/наставе.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2218117G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.