АРХИТЕКТУРА И ЖИВОПИС ЦРКВЕ СВЕТОГ КЛИМЕНТА У МОСТАЋИМА КОД ТРЕБИЊА

Нина Лојовић Милинић

Апстракт


Црква Светог Климента у Мостаћима код Требиња саграђена је и живописана почетком XVII вијека.
Припада издвојеној скупини цркава скромних димензија, које су покривене каменим плочама, са карактеристичним
преклопом плоча на сљемену. Унутар ових једнобродних цркава налазе се прислоњени лукови дуж бочних
зидова и подужни полуобличасти свод. Код оваквог типа цркава обједињене су ортодоксне идеје наручиоца и
елементи западнохришћанског стила, које уносе градитељи. Живопис у цркви израдио је зограф Василије 1623.
године поштујући традиционални распоред какав је био устаљен у мањим херцеговачким црквама током XVI и
XVII вијека. Детаљнијом анализом стила утврђен је сликарски квалитет зографа Василија. Овај зограф, поред
уобичајених иконографских схема, уноси и неке иконографске посебности − тролику представу Свете Тројице,
појаву трнових вијенаца на главама светитеља и неуобичајен приказ сцене Мртав Христос у гробу (Imagio
pietatis). Циљ овог рада јесте да укаже на ове иконографске посебности и да се размотре могући утицаји који су
довели до појаве ових изузетака у сликарству Херцеговачке епархије, као и анализирање стила зографа Василија
и утврђивање провенијенције архитектонских облика на простору Херцеговачке епархије у XVI и XVII вијеку.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2218141L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.