ГЕОГРАФСКЕ И ДЕМОГРАФСКЕ ВАРИЈАБЛЕ СЕГМЕНТАЦИЈЕ ТРЖИШТА ЛИЧНЕ ПОТРОШЊЕ

Љубиша Ћосић

Апстракт


Тржиште као мјесто сусрета понуде и тражње различитих роба и услуга представља мјесто задовољења интересањеговихучесника. Оних који продају, који вриједносну сатисфакцију добијају кроз одговарајући новчани израз, те оних који купују, кроз задовољење њихових интереса и потреба остварених куповином или потрошњом одговарајућег производа или услуге. Зависно од маркетиншког аспекта и интереса учесника на тржишту, двије основне врсте тржишта су тржиште личне потрошње односно тржиште крајњих потрошача, и тржиште производно-услужне потрошње које даље има различите појавне облике. У циљу успјешнијег и ефикаснијег учешћа на изабраној врсти тржишта, његови учесници односно предузећа и институције које се појављују као понуђачи роба и услуга, бирају одговарајуће тржишне дијелове на којима ће наступати кроз процес сегментације тржишта. Сегментација тржишта је процес којим се тржиште дијели на више хомогених дијелова, у циљу бољег наступа понуђача односно предузећа на истим. У процесу сегментације тржишта користе се различите варијабле за сегментацију, како на тржишту личне, тако и на тржишту производно-услужне потрошње. Најчешће кориштене и најдоминантније варијабле за сегментацију тржишта личне потрошње су географске и демографске варијабле.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1115113C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.