УТИЦАЈ ХИДРОГРАФСКИХ УСЛОВА НА ГЕОГРАФСКУ СРЕДИНУ ПАНЧЕВАЧКОГ РИТА, ПРЕ И ПОСЛЕ МЕЛИОРАЦИОНИХ РАДОВА – ПРИМЕРТРАНСФОРМАЦИЈЕ ГЕОПРОСТОРА

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирјана Гајић, Мирољуб Милинчић

Апстракт


У раду су анализирани хидрографски услови на територији Панчевачког рита, пре и после хидромелиорационих радова, као и њихов утицај на социоекономски комплекс. После изградње насипа поред Дунава и Тамиша, система канала, црпних станица, Панчевачког моста и путева Београд - Зрењанин и Београд - Панчево, настао је културни предео на територији Београда у коме је дошло до промена у структури и намени површина, демографске експлозије, индустријализације, урбанизације (јужни део) и субурбанизације Панчевачког рита (централни и северни део).

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1115139S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.