ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛАУ РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ПЕРИОДУ 1996-2013. ГОДИНЕ

Драшко Маринковић, Александар Мајић

Апстракт


У раду се анализирају просторне промјене броја уписаних ученика у основним школама у Републици Српској у периоду 1996-2013. године. Поред уписаног броја ученика, у анализу су узети и број школа и одјељења на основу чега је анализирана просторна дистрибуција по општинама. Статистички скоро свака општина у Републици Српској затворила бар по једну школу, па је у периоду од школске 2005/06. до 2013/14. године у Републици Српској укупно затворено 57 школа. Смањење броја ученика прати и константно смањење број одјељења, па је у периоду школске 2003/04-2013/14. године на истом простору 782 одјељења мање. У складу са укупним смањењем броја одјељења повећава се и број комбинованих одјељења, углавном у руралним срединама, којих је школске 1996/97. године било 712, а школске 2013/14. године 812.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1814071M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.