INOSTRANA ISKUSTVA U OBLASTI PENZIJSKOG OSIGURANJA

Aleksa Vulin

Апстракт


U ovom tekstu se objašnjavaju istorijska iskustva iz oblasti penzionog i socijalnog osiguranja s posebnim osvrtom na SAD, Veliku Britaniju, Ukrajinu, Francusku, Ĉile itd. TakoĊe, detaljno se analizira ostvarivanje penzija na osnovna dva naĉina kao što su kroz mjeseĉno finansiranje, kao što je sluĉaj kod nas, i kroz rentnu polisu ţivotnog osi-guranja, koju penzioner noviog tipa kupuje od osiguravajuće komapanije iz akumulativnih sredstava na penzijskom raĉunu. Nadalje, ovaj nauĉni tekst moţe se komparativno posmatrati, analizirati i istraţiti iz više uglova od kojih je jedan npr.: koji su dosadašnji oblici penzionisanja u SAD postojali od 1875. godine ili u bilo kojoj drugoj navedenoj drţavi.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.