PLANIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA

Ranko Bakić

Апстракт


U okviru društvene reprodukcije svako preduzeće ima svoj zadatak koji se ogleda u proizvodnji materijalnih dobara, vršenju usluga i stvaranju korisnih uĉinaka kojima će se zadovoljavati odreĊene potrebe društva. Preduzeća predstavljaju ćelije narodne privrede (velikog ekonomskog sistema) u kojima se odvijaju odgovarajuće aktivnosti, usmjerene na stvaranju upotrebnih vrijednosti. Da bi se proizvelo neko materijalno dobro, izvršila usluga ili uĉinio neki drugi koristan uĉinak od strane preduzeća, potrebno je da se troše razliĉite sirovine, materijali, energija, mašine, pos-trojenja, ureĊaji i druga sredstva za rad, zatim bioenergija radnika i upotreba drugih elemenata, neophodnih za izvrše-nje ciljeva i zadataka postavljenih od strane društva. Moţe se reći da svaka, pa i najmanja, aktivnost u preduzećima ne moţe da se odvija bez odgovarajućih trošenja materijalnih dobara, rada (radne snage — kadrova) i novca.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.