UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM KOD INVESTICIONIH PRO-JEKATA

Vojislav Škrbić

Апстракт


U sklopu poslovnih finansija i poslovnog finansiranja realizuju se investicioni projekti, odnosno investici-je, a u skladu stim finansijski menadţeri - rukovodioci u preduzeću moraju biti upoznati sa strategijom upravljanja investicija, a posebno onog dijela koji se tiĉe procjene finansijske isplativosti investicije, obezbjeĊenja sredstava za realizaciju iste i finansijskih rizika. Projekat se najĉešće definiše kao sloţen poduhvat koji se preduzima u budućnos-ti da bi se postigli ciljevi u predviĊenom vremenu i sa predviĊenim troškovima. Sloţenost savremenih projekata izraţava se kroz veliki obim i široku strukturu poduhvata, dugo vrijeme trajanja, ogromno finansiranje, velik broj uĉesnika u realizaciji.. Svaki projekat obiĉno sadrţi veći broj podprojekata, faza, podfaza i pojedinaĉnih aktivnosti koje sve zajedno ĉine razgranatu strukturu projekta. Pomenute aktivnosti izloţene su odreĊenim finansijskim rizici-ma koje menadţment investicionog projekta treba da predvidi te da identifikuje odreĊeni stepen izloţenosti rizicima. Ovaj rad koncipiran je na tim osnovama i kroz isti se ukazuje na upravljanje projektima, upravljanje rizicima inves-ticionog projekta, studiju izvodljivostu (feasibility study), budţetiranje kapitala, statiĉku i dinamiĉku ocjenu isplati-vost istog, osnovni koncept sadašnje vrijednosti i investicione odluke u uslovima rizika.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.