UTICAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA PRIVREDNI RAST BiH

Bogdana Vujnović – Gligorić, Erdin Hasanbegović

Апстракт


Osnovni cilj ovog rada je da se sagledaju problemi Bosne i Hercegovine i rješenja koja nude direktne strane investicije. Akcenat je stavljen na analizu najvaţnijih ĉinjenica koje su vezane za strane direktne investicije, kao što su njihov iznos u periodu 2000-2010 godina, sektorska struktura, porijeklo i uticaj na privredni rast. TakoĊe, razmatrani su faktori koji utiĉu na povećanje, odnosno smanjenje stranih direktnih investicija. Analizom su utvrĊeni pozitivni efekti stranih direktnih investicija na privredu BiH, ali i negativnosti koje se odraţavaju na platni bilans BiH. U završnom dijelu dat je prijedlog mjera za privlaĉenje stranih direktnih investicija, s posebnim naglaskom na stvaranje povoljne makroekonomske klime.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.