SPORTSKI DOGAĐAJ – NASILJE SPORTSKE PUBLIKE I MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA

Mirko Tufegdţija

Апстракт


Sport ima obilježje cjelovitog i široko rasprostranjenog sistema koga ĉine razni pojmovi i elementi, istraţivaĉ-ki podaci, ĉinjenice, pravila, rezultati. Ovo je sve zajedno povezano u jednu cjelinu na koherentan i precizan naĉin. Sportski dogaĊaj predstavlja pozornicu sportske aktivnosti i mjesto gdje se ispoljavaju umijeća i sposobnosti uĉesnika – sportista. Sportski dogaĊaji za menadţment kao i za sve uĉesnike predstavljaju najveći i najsloţeniji izazov, jer se nji-hovom pripremom, organizovanjem i realizacijom, ogleda uspješnost i sposobnost. Bezbjednost sportskih dogaĊaja predstavlja jedno od najznaĉajnijih i najkomleksnijih pitanja koja zaokupljaju organizatora. Organizator ima teţak i ozbiljan zadatak a najvaţniji je obezbjeĊenje optimalnih uslova za nesmetano odvijanje dogaĊaja. Njegova sposobnost se ogleda u ispoljavanju maksimalnog sportskog potencijala sportista i postizanju sportskog rezultata. Veliki sportski događaji predstavljaju potencijalnu mogućnost eskalacije nasilja, vršenja kriviĉnih dijela, narušavanja javnog reda i mira i drugih oblika nasilnog ponašanja ĉesto praćenog uništavanjem imovine, a u ozbiljnim situacijama eskalacija nasilja vrlo ĉesto rezultira posljedicama po lica, ukljuĉujući lakše i teţe tjelesne povrede, a u najteţim situacijama i smrt.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.