LOKALNA SAMOUPRAVA - PARTNERSTVO JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

Luka V. Todorović

Апстракт


Udaljavanje od interventnih drţavnih mera u društveno-ekonomskom razvoju evropskih zemalja zahvatila je sedamdesetih godina prethodnog veka i zemlje jugoistoĉne Evrope instalirajući decentralizaciju kao naĉin prenošenja nadleţnosti sa centralnih organa vlasti u nadleţnost lokalne uprave. Lokalni razvoj predstavlja proces kojeg razvijaju lokalne vlasti, skupa sa svojim lokalnim partnerima u cilju stvaranja uslova za bolji ţivot graĊana. TakoĊe na lokalnim vlastima je da poslovno okruţenje uĉine povoljnijim za jaĉanje i poslovanje privatnih preduzeća, pruţajući im nefinan-sijsku podršku i podršku i promociji i marketingu proizvoda koja ta preduzeća proizvode. Lokalna samouprava, iako nemoţe direktno da kreditira razvoj privatnog biznisa, moţe pomoći savetima i edukacijom o finansiskom planiranju, tehnologiji rada finansijskih institucija i bitnih drugih informacijaiz oblasti kreditiranja. Partnerstvo izmeĊu javnog i privatnog sektora zasnovano je na odreĊenim prioritetima koji potiĉu od graĊanina iz ĉega proistiĉu ostali prioriteti grupa i društva.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.