SPORTSKI MENADŽMENT

Mirko Tufegdžija

Апстракт


Sportski menadžment kao vještina je nastao sa pojavom prvih profesionalnih sportskih organizacija. Pojava sistemskog nauĉnog znanja o sportskom menadţmentu vezuje se sa rastom profesionalizacije sporta i njegovog podre-Ċivanja zakonitostima trţišne / usluţne ekonomije, i nastankom nauke menadţmenta, prvo u profitnom sektoru korpora-tivnog biznisa a, potom i njenim širenjem na sektor neprofitnih javnih i privatnih djelatnosti. Poĉetak sportskog mena-dţmenta kao nauĉne oblasti vezuje se sa 1980-tim godinama. U centru interesovanja nauke sportskog menadţmenta su objektivne funkcije menadţmenta koje menadţeri razliĉitih nivoa nuţno obavljaju, društvene uloge koje preuzimaju i liĉne sposobnosti koje moraju da razvijaju da bi ove funkcije i uloge uspešno rješavali. Sa ovim razvojem vezuje se period uspostavljanja akademske discipline sportskog menadţmenta. Iako su se programi sportskog menadţmenta po-javili kasnih 1960-tih i ranih 1970-tih godina, univerzitetski nastavni planovi su poĉeli da ukljuĉuju opširne programe za pripremu sportskih menadţera tek od 1980-tih godina. Tokom 1970-tih i 1980-tih godina, uslijed ekspanzija moguć-nosti i komercijalizacije sporta, narasli su zahtijevi da se otkriju naĉini efektivnog i efikasnog upravljanja sportskim organizacijama. Poslije 1970-tih godina mnogo se promijenilo u pogledu menadţmenta sportskih preduzeća. Uticaj mnogih subdisciplina: sociologije sporta, psihologije sporta, obrazovanja i poslovne administracije... je zasluţan za oblikovanje prakse menadţmenta u modernim sportskim organizacijama. Ovaj kombinovani uticaj, dopunjen rastom sportske administracije - sportskog menaţzmenta kao akademske discipline, zasluţan je za obećavajući izgled sportskih organizacija.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.