MENADŽMENT I LIDERSTVO: RAZLIKE IZMEĐU MENADŽERA I LIDERA

Danijela Balaban

Апстракт


Kao fenomeni, o kojima se sve više razmišlja, ĉita i piše, menadţment i liderstvo, odnosno menadţeri i lideri su postali nezaobilazni ĉinioci svih uspješnih i onih manje uspješnih organizacija. Danas sve više slušamo o menadţe-rima i liderima u kompanijama ali da bi zaista sve funkcionisalo na pravi naĉin unutar istih, neophodno je razgraniĉiti razlike ili sliĉnosti meĊu ovim pojmovima. Nerijetko se dešava, posebno kod onih manje upućenih u ovu teoriju, da se pojmovi menadţer i lider koriste kao sinonimi. Drugim rijeĉima, najĉešće kada se govori o menadţerima i liderima, govori se o osobama koje su odgovorne i duţne da u organizacijama ili kompanijama na ĉijem ĉelu se nalaze, organi-zuju druge unutar istih kako bi se ostvarilo postizanje odreĊenih ciljeva. Za sam poĉetak ovog rada mislim da bi bilo interesantno da se prisjetimo antiĉkih vremena: Kada bi Ciceron završio sa govorom oni koji su ga slušali rekli bi „Kako je dobro govorio―. Ali kada bi Demosten završio sa govorom, govorili bi „Krenimo!―. Iz ovoga se moţe naslutiti bitna razlika izmeĊu lidera i menadţera. U radu se nastoje objasniti sliĉnosti i razlike ali i naĉini kako da se ukompo-nuju ova dva naizgled ista pojma što bi imalo za cilj besprijekorno funkcionisanje kompanija ili organizacija u kojima se isti nalaze.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.