ULOGA GATT-A U RAZVOJU SVJETSKE TRGOVINE

Biljana Savić

Апстракт


Opšti sporazum o trgovini i carinama kreiran je nakon drugog svjetskog rata, kao privremeni meĊudrţavni sporazum, dizajniran da obezbijedi okvir za pravila i forum za pregovaranje o smanjenju trgovinskih prepreka izmeĊu drţava. Skoro pola vijeka igrao je vaţnu ulogu u regulisanju meĊunarodne trgovine. Tokom osam rundi trgovinskih pregovora, carine su progresivno smanjivane, tako da su carine na industrijske proizvode razvijenih zemalja smanjene sa prosjeka od 20-30% na manje od 4%. Obim svjetska trgovine se povećao za 27 puta od 1950. godine, što je tri puta brţi tempo rasta u odnosu na rast svjetkog bruto proizvoda. Ovom impresivnom rekordu rasta svjetske trgovine znaĉaj-no je doprinijelo smanjenje trgovinskih prepreka putem multilateralnog trgovinskog sistema. Tokom 47 godina posto-janja GATT-a, neosporan je njegov uspjeh u promovisanju i osiguranju trgovinske liberalizacije većeg dijela svjetske trgovine. MeĊutim, tokom 1970.-tih a naroĉito 1980.-tih godina desile su vaţne ekonomske promjene, koje su znaĉajno umanjivale kredibilitet i efikasnost GATT-a. Sve veći broj nacija je smatrao da bi GATT mogao više potpomoći ekspan-ziji svjetske trgovine, ukoliko bi postao formalna meĊunarodna organizacija. Ti napori su doveli do pokretanja Urug-vajske runde, posljednje runde GATT-a, koja je trajala sedam i po godina i rezultirala stvaranjem Svjetske trgovinske organizacije.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.