ZNAČAJ KOMUNIKACIJE U MENADŽMENTU

Danijela Balaban

Апстракт


Komunikacija je sve što nas okruţuje – naĉin na koji ţivimo, radimo, uspostavljamo odnose sa drugim ljudi-ma. Menadţeri ĉak 80% svog radnog vremena provode u komunikaciji sa internim i eksternim okruţenjem. Menadţe-rima su neophodne informacije za donošenje odluka do kojh se dolazi pravilnom komunikacijom unutar preduzeća i u okruţenju. Komuniciranje angaţuje većinu vremena koje menadţeri imaju na raspolaganju. Oni komuniciraju sa nad-reĊenima, podreĊenima, kupcima, kljentima, dobavljaĉima, partnerskim preduzećima i na taj naĉin postiţu uspjeh u odluĉivanju i privreĊivanju. Komunikacija se posmatra kao sredstvo povezivanja ljudi unutar organizacije radi posti-zanja zajedniĉkih ciljeva. Komunikacijska funkcija je zajedniĉki faktor organizovanog djelovanja i transfer informacija od jednog pojedinca do drugog je apsolutno neophodan. Kada se govori o menadţmentu, komunikacija olakšava obav-ljanje menadţerskih duţnosti i povezuje preduzeće sa spoljnim okruţenjem. Komunikacija se primjenjuje u svim fazama menadţmenta ali poseban znaĉaj ima u rukovoĊenju. Ona znaĉajno utiĉe na uspiješnost menadţera i ĉini da menadţ-ment usmjeri zaposlene ka pravovremenoj i efikasnoj realizaciji odabranih organizacionih ciljeva.

Пуни текст:

PDF

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.