EKSPERTNI SISTEMI

Ilija Šušić

Апстракт


Ekspertni sistem je inteligentni raĉunarski program koji koristi znanje i postupke zakljuĉivanja u procesu rješavanja problema i to takvih problema za ĉije je rješavanje potreban visok stepen struĉnosti i iskustva iz podruĉja kojima je ekspertni sistem namijenjen. Naziv ekspertni potiĉe upravo od toga što se ovi sistemi ponašaju kao vrhunski struĉnjaci (engl. expert) na svom podruĉju. Njegovu osnovu ĉini poseban software koji modelira one elemente ĉovjekovog rješavanja problema za koje se smatra da ĉine ĉovjekovu inteligenciju: zakljuĉivanje, prosuĊivanje, odluĉivanje na osnovu nepouzdanih i nepotpunih informacija i tumaĉenje svog ponašanja. Ekspert je ĉesto neophodna osoba u mnogim organizacijama, i postavlja se onda pitanje zašto ga uopšte pokušavati zamijeniti mašinom (raĉunarom)? Prije svega, donekle sliĉno zamjeni nekih ljudi i njihovih poslova mašinama tokom industrijske revolucije, ekspertni sistem moţe biti koristan kao pomoć kada ĉovjek nije raspoloţiv ili jednostavno kao alat koji olakšava posao i omogućava automatizaciju nekih postupaka, radi sa većim stepenom formalizma koji iskljuĉuje mogućnost greške ili slabosti zbog ljudskog faktora i sl. Postoji i jedna dodatna prednost ‐ znanjem kao opštim dobrom ili kapitalom neke organizacije se lakše upravlja, lakše se prenosi i primjenjuje jer ne ovisi u toj mjeri od pojedinca ‐ eksperta ako se koristi ekspertni sistem.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRI1204016S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.