IMA LI EU KONZISTENTNU FISKALNU POLITIKU?

Husein Muratović

Апстракт


U ovom Radu analiziran je postojeći koncept provoĊenja stabilizacione fiskalne politike u Evropskoj uniji (EU), odnosno evropskoj Ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU). Evropska unija (EU), a posebno unutar toga, evropska Ekonomska i monetarna unija, predstavlja u svijetu jedinstveni sluĉaj u kojem se u provoĊenju ekonomske politike kombinuje centralizovana monetarna politika i decentralizovane ostale makroekonomske i strukturne politike, od kojih se prvenstveno istiĉe fiskalna politika, koja, da bi bila stabilizujuća u sloţenim sistemima drţava (kakav je EU), mora biti i harmonizovana. S obzirom da je suverenitet u poreskoj politici na nacionalnim drţavama i da one vrlo ĉesto krše odredbe Mastriških kriterija konvergencije i Pakta o stabilnosti, što rezultira velikim turbulencijama, postavlja se logiĉno pitanje: da li EU ima konzistentnu fiskalnu politiku?

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRI1204044M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.