INDIKATORI EKONOMIČNOSTI KORIŠĆENJA KAPACITETA U FUNKCIJI TRŽIŠNOG POZICIONIRANJA

Zekija Đidić

Апстракт


Ekonomiĉnost je parcijalni izraz mezoekonomskog kvaliteta posmatran sa stanovišta trošenja elemenata proizvodnje. Princip ekonomiĉnosti zahtijeva ostvarivanje odreĊene proizvodnje sa što manjim trošenjem elemenata proizvodnje. Trošenje u procesu reprodukcije izraţava se naturalno u vidu fiziĉkih utrošaka elemenata proizvodnje i finansijski u vidu troškova. Ekonomiĉnost moţe biti naturalno i finansijski izraţena. Podsistem ekonomiĉnosti prekriva, pored proizvodne i sferu razmjene. Proizvodna sfera, a posebno razmjenska je odgovorna za ekonomiĉnost. Racionalnim trošenjem elemenata proizvodnje, stvaraju se uslovi za ostvarivanje veće akumulacije viška sredstava. U podsistemu ekonomiĉnosti, rezultati su tretirani kao fiziĉki proizvod (Q) i ukupan prihod (C), a ulaganja kao utrošci (U) i troškovi (T).

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRI1204137D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.