FAKTORING U BIH

Mladen Kačavenda

Апстракт


Faktoring je odnos, potvrĊen ugovorom, izmeĊu prodavca robe i financijske institucije koja se zove faktor, gdje faktor otkupljuje potraţivanja prodavca, koje takoĊer kontrolira i kojima upravlja, dok prodavac dobija gotovinu. UvoĊenje faktoringa u finansijski sistem BiH doprinosi „gašenju“ nelikvidnosti i podsticanju „cirkulacije“ novĉanih sredstava, obzirom na oteţan „pristup“ kratkoroĉnim kreditima i naglašen problem naplate potraţivanja. U radu je obraĊen pojam faktoringa, te njegovi pojavni oblici u savremenim uslovima poslovanja. Poseban akcenat je stavljen na moguće prepreke za razvoj faktoringa u BiH-i.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRI1204162K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.