HAŠKE KONFERENCIJE I KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM HUMANITARNOM PRAVU

Darija Adžić

Апстракт


Osnova ovog rada je tzv. ratno ili haško pravo koje je dio meĊunarodnog humanitarnog prava. MeĊunarodno humanitarno pravo razvijalo se u sklopu sukoba izmeĊu interesa drţava i teţnje za humanizacijom upotrebe oruţane sile. Nasuprot insistiranja drţava na vojnoj potrebi i oĉuvanju suvereniteta, stalno je jaĉao zahtjev za humanitarnom zaštitom uĉesnika i civilnih ţrtava oruţanih sukoba, a sa jaĉanjem humanitarne zaštite šireni su i ciljevi i pravna osnova ratnog prava. U vezi s tim na Haškim konvencijama odrţanim krajem XIX i XX vijeka koje su obraĊene u ovom radu utvrĊene su norme ponašanja, odnosne Haške konvecije. Na osnovu obraĊene teme izvedeni su zakljuĉci i navedena korištena literatura.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRI1204166A

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.