DA LI TREBA UVODITI DIFERENCIJALNE POREZNE STOPE U SISTEM PDV BOSNE I HERCEGOVINE

Jusuf Kumalić

Апстракт


U januaru 2006. godine uveden je u porezni sistem BiH PDV. Razlozi njegovog uvoĊenja nisu samo ekonomske, već i politiĉke naravi. Tako se BiH znaĉajno pribliţava sistemu oporezivanja potrošnje u EU, a time i europskom integracijskom procesu. Kada se govori o stopama PDV-a obiĉno se misli na tri nivoa stopa: opću stopu koja se primjenjuje na najveći broj proizvoda, niţu stopu koja se primjenjuje na osnovne ţivotne namirnice, te višu stopu kojom se oporezuju luksuzni proizvodi. Struktura stopa jedna je od kljuĉnih odrednica sistema PDVa, te su se mnoge rasprave prilikom uvoĊenja ovog poreznog oblika vodile upravo o stopama. MeĊutim, rasprave o broju poreznih stopa PDV-a i danas su veoma aktualne. Naime, entitetske vlade smatraju da uvoĊenjem niţe porezne stope PDV-a će zaštiti standard graĊana sa niţim primanjima, dok pojedini ekonomisti to osporavaju i istiĉu da će se negativno odraziti na stabilnost fiskalnog sistema BiH, te znaĉajnije povećati poreznu evaziju. U prvom dijelu ovog rada bit će rijeĉi o evoluciji stopa PDV-a, dok će se drugi dio baviti nedoumicama o tome valja li upotrijebiti jednu ili više stopa PDV-a BiH.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRI1204174K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.