ASERTIVNOM KOMUNIKACIJOM DO KVALITETNIJEG MENADŽMENTA

Goran Zmijanjac

Апстракт


Menadţment je kompleksna aktivnost, vještina upravljanja, teorija o upravljanju i struktura koja upravlja. Menadţment je vještina voĊenja poslova, sa ljudima i uz pomoć ljudi, radi ostvarivanja ciljeva organizacije. Ĉovjek je društveno biće, i komunikacija, posebno verbalna, ga i odreĊuje kao takvog. Da bi normalno funkcionisali u bilo kojoj oblasti ţivota ili rada, ljudi komuniciraju sa drugim ljudima. Kvalitet ţivota u velikoj mjeri zavisi od umješnosti da kaţemo šta mislimo, osjećamo, trebamo, da se informišemo, izrazimo slaganje, neslaganje ili da odbijemo nekoga, da uputimo pohvalu, kritiku i da se snaĊemo u konfliktu. No, koliko smo zadovoljni svojom umešnošću da se snaĊemo u tim situacijama?
Asertivnost podrazumijeva izraţavanje misli, osjećanja i uvjerenja na direktan, pošten (iskren) i adekvatan naĉin, uz uvaţavanje prava drugih ljudi. Asertivna poruka izraţava, opisuje osobu i izreĉena je bez dominacije, poniţavanja ili degradiranja druge osobe. U ovom radu je prikazano kako se asertivnost uĉi i vjeţba, tehnike samokontrole i kako se asertivnost moţe povećati.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRISR1305119Z

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.