FAZE DONOŠENJA ODLUKA O BUDŢETSKOM FINANCIRANJU ZA RAD MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA ILI AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

Esad Čović

Апстракт


Predmet istraţivanja je razvoj lokalne samouprave i njena uloga u razvijanju malih i srednjih preduzeća, struktura i organizacioni oblik lokalne samouprave i uprave u cjelini, kakva je i kolika njena uloga u razvoju malih i srednjih preduzeća, kompanija i akcionarska društva u zemljama razvoja, po uzoru modernih zemljama okruţenja i Evropske unije.
Akcenat smo u ovom istraţivanju stavili na poljoprivredu, poljoprivredno preraĊivaĉke kapacitete, turistiĉka preduzeća iz raznih oblasti kao jedini mogući faktor oporavka preduzeća i razvoja privrede u Bosni i Hercegovini. Naravno za novonastale zemlje ovakav vid prestavlja mnoge poteškoće koje se moraju u privrednom razvoju i plasmanu boriti za nova trţišta, dok odreĊene meĊunarodne institucije vladaju kapitalom i utjeĉu na razvoj novih produkcionih saradnji.
U ovom sluĉaju trţišna privreda je kapitalistiĉka i ima takmiĉarski duh na evropskom i svjetskom trţištu. Moramo imati na umu da se trţišna privreda odvija po principu navedene teorije igara pri ĉemu se dobit stavlja u isti kontekst ravnopravnosti pobjednik-gubitnik kao kod igre.
Mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini nisu imuna na vanjske udare koji dolaze globalizacijom pa se to ukazuje kao neophodnost definisanja njihove razvojne strategije. Indikativno je da pojedine Evropske, pa i svjetske privredne organizacije koje utjeĉu na razvoj preduzeća zemalja u tzranziciji kakva je Bosna i Hercegovine, kao na primjer MMF i Svjetska banka imaju potpuno razliĉite pristupe u pogledu osnovnog koncepta razvoja, tako je MMF odredio pravilo za sve zemlje u tranziciji po kojem se moraju ravnati sve zemlje iz razliĉitih djelova Evrope i svijeta.
Treba pomenuti da se za revitalizaciju preduzeća u krizi stvori ambijent u drţavnom sistemu a onda studiozno izradi pravac razvoja, ukljuĉujući i zahtjeve koji dolaze sa samog trţišta, što indikativno govori da je trţište glavni regulator na relacija ponuda i potraţnja pri ĉemu se moraju u obzir uzeti najniţi troškovi sirovine proizvodnje i plasmana.
Svako preduzeće bez obzira dali je malo, srednje, veliko ili akcionarsko mora da vlada informacijama po svim pitanjima, tako ako se ovo uzme u obzir jednostavno se lako prepoznaju na trţištu jer u principu svijet je mali pa se za usluge ili proizvod brzo sazna u koliko je konkurentan i prihvatljiv po standardima i potrebama konzumenta.
Zbog svega navedenog i realnih pretpostavki o racionalnoj realizaciji kod donošenja Odluka o budţetskom financiranju za razvoj i ulaganje u preduzeća moraju se donijeti jasni planovi kod donošenja Odluka...


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PRISR1305192C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.