ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

Brana Komljenović, Goran Komljenović

Апстракт


Institut zaštite prava radnika iz radnog odnosa propisan je Zakonom o radu i omogućava radniku da, ako doĊe do povrede nekog prava, zahtijeva njegovo ostvarivanje. Radnik koji smatra da mu je povrijeĊeno pravo iz radnog odnosa moţe da se obrati poslodavcu; pokrene postupak za mirno rješavanje radnog spora; podnese tuţbu nadleţnom sudu za zaštitu tog prava, ili pak da se obrati inspektoru rada radi zaštite prava iz radnog odnosa.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PMG1602011K

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.