TEORETSKE OSNOVE LIZINGA I NJEGOVA PRIMJENA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE

Arnela Čatak

Апстракт


Ako u današnje vrijeme ţelimo poslovati na savremen naĉin, jedno od osnovnih pitanja koje postavi svaki generalni menadţer zajedno sa upravnim odborom kompanije je kako obezbijediti sredstva za nesmetano poslovanje, a da se pri tome ne ugroze likvidnost i solventnost preduzeća. Ĉesto je iz redovnog poslovanja jako teško obezbijediti finansijska sredstva, pa se ista pokušavaju pribaviti i iz drugih izvora kao što su kratkoroĉni i dugoroĉni izvori finansiranja, kao i iz nekih od specifiĉnih oblika. Jedan od specifiĉnih oblika jeste i finansiranje putem lizinga. Rijeĉ lizing (eng. leasing) je engleskog porijekla koja potiĉe od imenice „lease― što bi znaĉilo zakup ili najam. Lizing je u današnjem savremenom poslovanju sloţen, samostalan, raĉunovodstveni i pravni posao. Kod lizing finansiranja su uvijek tri subjekta u igri: dobavljaĉ opreme ili prodavac, lizing društvo (davalac lizinga) i primalac lizinga (korisnik predmetna lizinga). Nabavka osnovnih sredstava putem lizinga u odnosu na njihovu kupovinu daje primaocu lizinga odreĊene prednosti, ali ponekad moţe imati i negativan efekat za poslovanje.
Kao što je već pomenuto, u radu će biti dat kratak osvrt na kratkoroĉne i dugoroĉne izvore finansiranja, pojam lizinga, njegovu praktiĉnu primjenu, analizu boniteta klijenta i procjenu rizika, te prednosti i nedostatke lizinga.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PMG1602013C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.