MONETARISTIĈKA TEORIJA

Sanita Marjanović

Апстракт


Monetarizam, kao škola makroekonomske misli, javlja se krajem ĉetrdesetih i polovinom pedeset-ih godina zahvaljujući radovima Miltona Friedmana koji je njen najznaĉajniji predstavnik.
Ono što je za sigurno obezbijedilo pobjedu monetarizma nad, ne samo kejnzijancima, već i ostalim makroekonomskim školama, jeste ĉinjenica da su upravo oni pruţili kreatorima ekonomske politike jednostavne ali i efikasne instrumente u ispitivanju ekonomskih ciljeva. Dokazali su da je inflacija veliki problem u privredi, da se moţe otkloniti ponudom novca koja je po njima bila najznaĉajniji instrument ekonomske politike.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PMG1602015M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.