ULOGA MINISTARSTVA PROSVJETE I KULTURE U SISTEMU OBRAZOVANJA RS

Željana Vučković

Апстракт


Ministarstvo prosvjete i kulture je centralno tijelo drţavne uprave u Republici Srpskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na predškolsko obrazovanje, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje u zemlji i inostranstvu. Obavlja upravne i druge poslove, kao što su: nastavni planovi i programi, udţbenici, razvitak školstva, struĉno obrazovanje i usavršavanje vaspitaĉa, uĉitelja i nastavnika, uĉeniĉki standard, inspekcijski i struĉno-pedagoški nadzor, osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova, osiguravanje materijalnih i finansijskih uslova za rad u vaspitanju i obrazovanju, te druge poslove koji se tiĉu osposobljavanja djece, mladih i odraslih za sticanje tehniĉkih znanja i vještina.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/PMG1602021V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.