ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО И НЕКИ ИНСТИТУТИ КРИВИЧНОГ ПРАВА

Mиoдрaг Бajић

Апстракт


Аутор се бави односом између продуженог кри-вичног дјела и неких института кривичног материјалног и про-цесног права. Одабир ових института и њихово довођење у везу са инситутом продуженог кривичног дјела извршен на основу ана-лизе међусобне везе између примјене института продуженог кри-вичног дјела и ових других инстутута. Тако аутор обрађује однос између продуженог кривичног дјела и временског важења кривич-ног закона, затим примјеном начела ne bis in idem у случају про-дуженог кривичног дјела, као и односа између продуженог кри-вичног дјела и института застарјелости и аменестије. Аутор истиче да управо однос продуженог кривичног дјела према овим институтима одражава сву комплексност његове примјене у пракси, као и да ново законско рјешење овог института у Репуб-лици Српској настоји да превазиђе ове проблеме, али и поједине дилеме његове примјене нису у потпуности ријешене.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SPM1548261B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Немјерљив је допринос овог нашег часописа у стварању  функционалног, ефикасног  и модерног законодавства  и правног  система, који је у Реппублици Српској  усклађен са највишим европским и свјетским стандардима.

За 17  година излажења часописа „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“ штампали смо до сада 44 броја у којима је објављено много  научних и стручних радова из свих области  права. И овај часопис има  међународни карактер и значај јер смо и  у њему објављивали радове многих научника и правних стручњака из свих Република претходне  Југославије и из иностранства.

Осим тога  и овај часопис припремамо  у складу са највишим међународним стандардима. Сваки рад има двије рецензије. Часопис је доступан и на  интернету а од почетка 2012 године налазиће се и у  међународној академској бази часопииса и  публикација  EPSCO. На листи је публикација са DOI  дозволом.