MEĐUNARODNO PRAVNA ZAŠTITA MOČVARNIH STANIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dara Crnić-Babić, Olja Pušić-Babić

Апстракт


Zaštiti i unapređenju okoline u Bosni i Hercegovini pridaje se sveveća pažnja, s obzirom na evropske standarde u ovoj oblasti, koje kroz pravnuregulativu usklađuje i ispunjava kao potencijalna članica Evropske unije. Istovremeno,kao potpisnica niza međunarodnih konvencija (Konvencija o zaštiti životnog okoliša,Konvencija o biološkoj raznolikosti, Konvencija o zaštiti vlažnih staništa, Konvencija ozaštiti ozonskog omotača i sl.), Bosna i Hercegovina preuzela je obaveze ispunjavanjauslova koji zahtijevaju sistemski rad na pravnoj regulativi u ovoj oblasti. Kad je riječ ozaštiti i očuvanju prirode vlažnih staništa po tzv. Ramsarskoj konvenciji (lokalitetiBardača, Hutovo blato i Livanjsko polje), otišlo se najdalje.Projekat restauracije i rehabilitacije močvarnog regiona Bardača ima za ciljizgradnju kapaciteta za racionalno korištenje močvare i svih mehanizama ekološkezaštite, putem resornih ministarstava, kako bi se sačuvao ovaj vrijedan i rijedak prirodnilaboratorij za naučno-istraživački rad i proučavanje mikroekološkog sistema flore ifaune. Parkovi prirode Hutovo blato i Livanjsko polje afirmativni su primjeri odnosačovjeka prema životnom okolišu prema međunarodnim standardima.

Кључне ријечи


bogatstvo prirode, ekosistem, močvarna staništa, zaštita okoliša

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/SVR1307328C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.