UPRAVLJANJE STRESOM U KONTEKSTU RELACIJE DIMENZIJA ORGANIZACIJSKE KOMUNIKACIJE I ORGANIZACIJSKE POSVEĆENOSTI

Authors

  • Edin Strukan

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1416011S

Abstract

U vremenu koje karakteriše stalna potreba brzog prilagođavanja organizacijskih
performansi promjenama koje nameće tržišno okruženje, upravljanje stresom,
zadovoljstvo komunikacijom i organizacijska posvećenost postaju neizostavan faktor
uspjeha. Menažderi koji žele postizati vrhunske poslovne rezultate moraju znati
upravljati stresom zaposlenih u svojim organizacijama, jer tako mogu značajno
povećati zadovoljstvo organizacijskom komunikacijom, a time i stepen organizacijske
posvećenosti zaposlenih, što se naravno odražava na njihovu radnu efikasnost ali i na
sve druge individualne i organizacijske performanse. Cilj ovog rada je da se kroz
objašnjenje relacije navedenih dimenzija, a ukontekstu menadžerske aktivnosti
upravljanja stresom zaposlenih, daju smjernice top menadžerima u organizacijama na
području Bosne i Hercegovine za pokretanje odgovarajućih akcija usmjerenih ka
upravljanju stresom zaposlenih, kako bi tako povećali nivo zadovoljstva
organizacijskom komunikacijom i organizacijsku posvećenost.

Published

2019-05-06