PRISTUP TEORETIČARA ISLAMSKE EKONOMIJE EKONOMSKOM RAZVOJU

Authors

  • Nemanja Budimir

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1416026B

Abstract

Islamske zemlje suočene su sa problemima ekonomskog razvoja. Razumljivi su
napori koje naučnici iz tih zemalja ulažu u pravcu iznalaženja adekvatnog rešenja
problema razvoja i njegovog finansiranja.Pored onih koji rešenje pokušavaju naći u
dostignućima konvencionalne ekonomske nauke, poslednjih godina raste i broj onih
koji svoja naučna istraživanja realizuju u oblasti Islamske ekonomije razvijajući
specifičan Islamski ekonomski koncept. Njihov cilj je kreiranje konzistentnog
pristupa koji će pomoći Islamskim zemljama u definisanju vlastite razvojne strategije
zasnovane na osnovnim principima Islama.Na razvoj gledaju kao na
multidimenzionalni proces simultanog razvoja materijalnih, moralnih i duhovnih
vrednosti čoveka u vremenskom totalitetu. Naglašavaju značaj principa pravedne
raspodele kao osnovnog postulata koji doprinosi stabilnom i uravnoteženom
ekonomskom i socijalnom razvoju svih članovazajednice i društva u celini. Islam u
prvi plan stavlja preduzetništvo i motivaciju za ostvarenje profita jer temeljni postulat
je da deveta desetina sredstava za život leži u poslovanju.Ono što zbunjuje mnoge
autore je Božiji zahtev (postizanje božijeg zadovoljstva), a to je pošteno sticanje
profita i pravedna raspodela.Takođe, Islamski pristup ekonomskom razvoju ima sve
veći uticaj na definisanje razvojnih strategija Islamskih zemalja. Njihovim
istraživanjem stvara se prilika da se moralne i etičke vrednosti Islama stave u funkciju
ekonomskog razvoja.

Published

2019-05-06