UTICAJ PRESUDE MUSLIJA PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE NA USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA I VLADAVINU PRAVA

Authors

  • Darko Jokić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1416039J

Abstract

Bosna i Hercegovina je, postavši punopravna članica Savjeta Evrope, preuzela
obavezu ispunjenja obaveza koje nameće proces evropskih integracija, a pod tim se,
pored ostalog, podrazumijeva sveobuhvatno prilagođavanje pravnog sistema i
dostizanje evropskih standarda. Proces pravne harmonizacije i prihvatanje evropskih
standarda implicira opsežne unutrašnje reforme u cilju ostvarenja osnovnih ličnih i
demokratskih prava i sloboda izraženih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih
prava i osnovnih sloboda, ali i odlukama Evropskog suda za ljudska prava. U ovom
radu se daje kraći osvrt na uticaj presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu
Muslija protiv Bosne i Hercegovine na reformisanje bosankohercegovačkih
prekršajnih zakona i njihove harmonizacije sa krivičnim zakonima. U tom cilju autor
ocjenjuje postojeće stanje u bosanskohercegovačkoj legislativi i judikaturi i predlaže
mjere koje je potrebno preduzeti radi usklađivanja cjelokupnog kaznenopravnog
(krivičnog i prekršajnog) sistema sa zahtjevima iz navedene presude i prakse
Evropskog suda za ljudska prava u pogledu primjene načela ne bis in idem.

Published

2019-05-06