HITNE MJERE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U PORODICI

Authors

  • Ljubinko Mitrović
  • Nikolina Grbić-Pavlović

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1416050M

Abstract

Pravna regulisanost problema nasilja u porodici novijeg je datuma i dešava se,
baš, nekako sa promjenama u percipiranju porodičnog nasilja kao javnog, a ne kao
isključivo privatnog problema. Na međunarodnoj pozornici intenzivno se pristupa
pravnom regulisanju nasilja u porodici. Unutar Bosne i Hercegovine i Republike
Srpske proces pravnog regulisanja nasilja u porodici posebno je aktuelan u posljednjih
15 godina. U Republici Srpskoj 2012. godine donesen je potpuno novi Zakon o zaštiti
od nasilja u porodici (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102/12, 108/13, u
daljem tekstu: Zakon). To je već drugi zakon kojim se posebno reguliše oblast nasilja
u porodici. Ovim Zakonom predviđena je veoma značajna novina, a ona se odnosi na
uvođenje „hitnih mjera zaštite“. Kao naročite mjere koje se mogu izreći nasilniku
prije pokretanja postupka ili u toku postupka predstavljaju bitnu odliku novog
Zakona. Upravo u ovom radu biće više riječi o ovim mjerama. Kako je sprovođenje
ovih mjera u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, pored zakonskih odredbi o
hitnim mjerama zaštite, u drugom dijelu rada biće više riječi o Pravilniku o načinu
sprovođenja hitnih i zaštitnih mjera koje su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih
poslova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/14, u daljem tekstu: Pravilnik).

Published

2019-05-06