LOBIRANJE U FUNKCIJI KREIRANJA IMIDŽA BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Jelena Rajaković

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1416061R

Abstract

U radu smo identifikovali ključna pitanja o zastupljenosti, načinima i ciljevima
lobiranja u promociji politika BiH koje se sprovode na entitetskom ili državnom
nivou, i efektima takvog lobiranja na imidž zemlje, te ukazali na prepreke formiranju
zajedničkih ciljeva Bosne i Hercegovine kao preduslova za usaglašavanje
spoljnopolitičkih ciljeva. Pošto su sukobi političkih koncepcija unutar BiH uglavnom
i etnički sukobi, proizilazi da se i lobiranje može okarakterisati kao dominantno
etničko. Potpuna dominacija unutrašnjopolitičkih ciljeva ne predstavlja dobru osnovu
za lobiranje u inostranstvu, gdje se lobira u konkurenciji ostalih država, što se
negativno odražava na imidž Bosne i Hercegovine i u međunarodnim političkim
krugovima i u međunarodnoj javnosti.

Published

2019-05-06