РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Authors

  • Драгана Дошеновић

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1416079D

Abstract

Како се помоћу корпоративног управљања обезбјеђује структура путем које
се одређују циљеви предузећа, као и средства за постизање тих циљева и
праћење резултата, може се рећи да добро корпоративно управљање представља
извор конкурентске предности и ефикасности, обезбјеђује профитабилност,
успјешност и дуготрајан раст предузећа. Управо из тог разлога тема овог рада
јесте корпоративно управљање, са посебним фокусом на значај који оно има за
велике, сложене пословне системе. Сврха овог рада јесте да опише овај процес
управљања, као и да укаже на његове бројне предности. Обзиром на значај и
улогу коју велики, сложени пословни системи имају за привреду сваке земље, у
овом раду изложиће се значај корпорација као најчешћег облика организовања
великих система. Подаци о броју акционарских друштава указују да посматрани
сектор чини стуб привреде Републике Српске. На основу извршене анализе и
проведеног истраживања, у раду се дошло до бројних закључака на основу
којих је доказано да добро корпоративно управљање има бројне предности за
пословне системе, чиме се апострофира његов значај.

Published

2019-05-06