MOTIVACIONI FAKTORI ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U FUNKCIJI POBOLJŠANJA USPEŠNOSTI POSLOVANJA

Authors

  • Marija Čukanović Karavidić
  • Dragica Jovančević

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1114062C

Abstract

Veliku potencijalnu snagu preduzetničke organizacije čine njeni zaposleni i
uspostavljena organizaciona kultura – izgradnja savršeno ukljopljenog tima i
kreativnog ambijenta za funkcionisanje uz potpuno poverenje. Preduzetnička
organizacija je uspešnija ukoliko poznaje sopstvenu snagu i slabosti, i ukoliko
konstatno traži rešenja u integraciji i komplementarnosti tima u zajedničkom
poverenju i otkrivanju motiva zadovoljstva, u cilju ostvarenja zajedničkih interesa.
Predmet ovog rada jeste ispitati motivacione faktore zadovoljstva zaposlenih u
funkciji poboljšanja uspešnosti poslovanja, tj. čovek kao radno-stvaralački subjekt,
koji se odgovarajućim metodama i tehnikama može pokrenuti, usmeriti i održavati na
putu efikasnog ostvarenja ciljeva organizacije i sopstvenih ciljeva kroz njih. Rad je
zasnovan na teorijskom i empirijskom istraživanju navedenog predmeta. Rezultate
empirijskog dela istraživanja smo dobili putem likertove skale. Analizirani su faktori
koji su zaposlenima više ili manje važni, šta ih to motiviše da bi ih činilo
zadovoljnijim na poslu, da bi produktivnost i efektivnost njihovog rada bila veća. Ovo
je nastalo iz potrebe da se stvore odgovarajući radni uslovi koji su prihvatljivi za
zaposlenog, koji su za njega inspirativni i zadovoljavaju njegove određene potrebe, a
kroz to osiguravaju i ostvarivanje ciljeva i planova organizacije. Zato je bitno
ustanoviti koje su to optimalne motivacione tehnike, na koji način i u kojoj meri ih
primeniti.

Published

2019-05-06