PREDVIĐANJE FAKTORA OKRUŽENJA KAO MERA ZA SMANJENJE RIZIKA POSLOVANJA

Authors

  • Nenad Ravić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1114103R

Abstract

Jedno od glavnih obeležja savremenog poslovanja predstavlja nestabilnost
eksternog okruženja u kome se često dešavaju različite promene koje povećavaju rizik
poslovanja preduzeća. Jedan od načina da se smanji rizik poslovanja jeste planiranje
poslovnih aktivnosti i predviđanje faktora okruženja. Na taj način strategijski
menadžment preduzeća ima mogućnost da na vreme sagleda promene koje će se
dogoditi u budućnosti i da pripremi organizaciju za pravovremeno prilagođavanje
istim. To je naročito važno za velika preduzeća, kojima je potrebno znatno više
vremena za prilagođavanje promenama u odnosu na mala i srednja preduzeća.
Metodološko-hipotetički okvir: Predmet istraživanja predstavlja predviđanje faktora
okruženja, kao i rizici u poslovanju koji se javljaju kao posledica promena u
okruženju. Cilj istraživanja jeste da ukaže na značaj predviđanja faktora okruženja za
smanjenje rizika poslovanja preduzeća. U radu su korišćene metoda istraživanja
relevantne literature u štampanom i elektronskom obliku i metoda dedukcije.
Hipoteza ovog rada glasi: predviđanje faktora okruženja predstavlja efektivnu meru
za smanjenje rizika poslovanja. Na osnovu rezultata istraživanja, može se konstatovati
da je hipoteza potvrđena, odnosno, da predviđanje faktora okruženja zaista predstavlja
efektivnu meru za smanjenje rizika poslovanja preduzeća. Preporuka menadžerima je
da predviđanje faktora okruženja sprovode permanentno, jer se u dinamičnom
okruženju promene često dešavaju, pa izostanak predviđanja može dovesti do toga da
promene iznenade preduzeće, što može imati fatalne posledice.

Published

2019-05-06