KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE KAO FAKTOR EFIKASNOSTI MENADŽERSKIH PROCESA

Authors

  • Edin Strukan
  • Dejan Đorđević

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1410006S

Abstract

U radu su prikazane neke komunikacijske vještine te je ukazano na poželjnost
njihovog usvajanja i primjene u praksi od strane menadžera, a naveden je i krajnji
mogući efekat te primjene na rezultate poslovnih procesa u organizaciji, u kontekstu
nastojanja da se kvalitet poslovanja podigne na viši nivo. Osnovni cilj rada ja bio da
istraži na koji način menadžeri sa komunikacijskim vještinama, uz njihovu adekvatnu
primjenu tokom komunikacije kao jedne od osnovnih menadžerskih funkcija, kao i
prilikom realizacije drugih menadžerskih funkcija, mogu doprinijeti boljem tržišnom
pozicioniranju organizacije. Navedeno je razrađeno kroz uvodni dio rada koji
objašnjava značaj i ciljeve rada, zatim kroz teorijski dio u kojem se navode osnovne
definicije menadžmenta i komunikacije kao jednog od ključnih funkcija
menadžmenta, neke preporučene komunikacijske vještine, zatim kroz istraživačka
pitanja: kako jedan menadžer može razviti kod sebe komunikacijske kompetencije, da
li i kakvu ulogu one imaju u menadžmentu, na koji način utiče na menadžment, koji
su to osnovni elementi komunikacijskih kompetencija bitni za njihovu zajedničku
funkciju u preduzeću.Rad je zasnovan na empirijskom istraživanju, uz primjenu
poznatih tehnika ankete i intervjua.

Published

2019-05-06