PRIMJENA MODELA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U REPUBLICI SRPSKOJ

Authors

  • Vedrana Vuković

DOI:

https://doi.org/10.7251/APE1410142V

Abstract

Javno-privatno partnerstvo (u nastavku rada JPP) je sve češći korišćeni oblik
saradnje javnog i privatnog sektora. Lokalni razvoj zahtijeva povećanje nivoa
kvaliteta pruženih javnih usluga kao i razvoj novih usluga na lokalnom nivou. U cilju
podizanja kvaliteta javnih usluga potrebno je unaprijediti lokalnu javnu
infrastrukturu. To zahtijeva investicije koje premašuju finansijske mogućnosti
Repulike Srpske. Da bi se riješio taj problem RS je prinuđena da pronalazi
alternativne izvore finansiranja, pa se primjena modela JPP nameće kao jedno od
mogućih rješenja za prevladavanje finansijskih ograničenja. Kombinacija resursa i
finansijskih sredstava javnih i privatnih partnera se pokazala uspješnom u zemljama u
Evropi, pa se i na prostorima RS prepoznaje kao jedan od ključnih elemenata za
prevazilaženje krize i osnova budućeg ekonomskog napretka. Saradnja javnog i
privatnog partnera ogleda se u stvaranju dodatne vrijednosti, povećanju efikasnosti i
poboljšanju organizacionog kapaciteta,tj. u zadovoljavaju interesa obje strane. Za
privatne investitore realizacija projekata putem primjene modela JPP daje mogućnost
geografskog širenja i investiranja na novim tržištima, ali obezbjeđuje i doprinos
projektu koji je atraktivan sa komercijalnog stanovišta. Za javni sektor primjenom
ovog modela postiže se bolji nivo pruženih javnih usluga za isti nivo ulaganja
odnosno isti nivo kvaliteta po nižim cijenama.

Published

2019-05-06