БИБЛИОТЕКЕ И СКРИВЕНИ КОРИСНИЦИ

##article.authors##

  • Добрила Бегенишић

##article.abstract##

У раду се разматрају могућности како да библиотеке напус-
те своју пасивну улогу и како да постану активни чиниоци културног
живота заједнице у којој делују. Већина наших библиотека испуњава
своју класичну улогу према корисницима, а само поједине, напредне
библиотеке успеле су да осавремене своје услуге. Досадашња модер-
низација услуга огледала се пре свега у примени нових технологија и
понудама нових садржаја на лицу места, дакле у самој библиотеци.
Само мали број библиотека направио је значајан искорак и кренуо у
сусрет корисницима. А то значи да библиотеке треба да понуде
мобилне услуге, да са својим садржајима буду присутне на разним
местима, а посебно да се приближе групацијама становништва које из
неког разлога не долазе у библиотеку: немају навику да одлазе у биб-
лиотеку или нису спознали њен значај као установе културе, али и
онима који немају могућности да користе библиотеку, а то би желели,
а то су особе смештене у установама стационарног типа (домовима,
болницама, затворима) као и становништво у удаљеним срединама.
У раду се дају нека конкретна решења за имплементирање ових услуга,
као и примери добре домаће и иностране праксе.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци