ПРИМЕНА ISBD (NBM) СТАНДАРДА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ СРБИЈЕ

##article.authors##

  • Јасмина Трифунац

##article.abstract##

С обзиром на то да је некњижна библиотечка грађа веома
различита по својој форми и појавном облику донето је више стандар-
да који се користе у каталошко-библиографској обради ове грађе. Под
некњижним јединицама подразумевају се јединице које преносе идеје,
информације и естетске садржаје у форми која није књига. Стандард
којим се дефинише библиографски опис највећег броја некњижне гра-
ђе је ИСБД(НБМ). У раду је представљен кратак историјат, сврха и
циљ стандарда за библиографску обраду некњижних јединица. Акце-
нат је стављен на кључне разлике између стандарда за обраду моно-
графских публикација и стандарда за обраду некњижне грађе. Кроз
примере праксе Народне библиотеке Србије представљена су подручја
у којима се огледају посебности у обради ових јединица. Најуочљивије
специфичности при каталошкој обради некњижног материјала виде се
код одређивања извора података, код општих и посебних ознака грађе
и код напомена које дају преглед садржаја. У раду се напомиње и да
ИСБД(НБМ) стандард не даје чврста ограничења по питању врсте
материјала на коју се односи, па је тиме омогућена каталошка обрада и
нових врста библиотечке грађе која је настала као производ модерних
и савремених производних технологија.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци