ТРИ КОРАКА ДО МЕТОДСКОГ УПУТСТВА ЗА БИБЛИОГРАФСКУ ОБРАДУ СЛИКОВНЕ ГРАЂЕ

##article.authors##

  • Славен Попара

##article.abstract##

ISBD(NBM) прописује каталошка правила за библиографски
опис десет различитих врста некњижне грађе, што је дефинисано дода-
тком В овог међународног стандарда за библиографски опис некњиж-
не грађе. Пракса у обради сликовне грађе, што је усвојен термин у
Народној библиотеци Србије, показала је да ISBD(NBM) стандард даје
добар оквир за идентификацију и библиографски опис некњижне гра-
ђе, али велики број дилема и недоумица у библиографској обради ове
врсте грађе и даље је присутан у свакодневној пракси. Сликовну грађу
карактерише доминантно присуство слике у односу на текст, па је
недостатак извора података тешко ускладити са принципима библио-
графске обраде. Усвајање посебног методског упутства за библиограф-
ску обраду сликовне грађе, усагласило би тренутно присутне, различи-
те приступе у обради, а оним библиотекама у којима је ова врста грађе
необрађена дало подстицај да почну са њеном обрадом.
Консултације и размена искустава обрађивача сликовне грађе био би
први корак до израде методског упутства. Досадашња сарадња библи-
отекара Посебних фондова Народне библиотеке Србије и библиотека-
ра Посебних збирки Библиотеке Матице српске у Новом Саду имала је
за циљ уједначавање елемената уноса у ове две институције. Рад раз-
матра елементе библиографске обраде за које су везане највеће недоу-
мице. Коришћена су искуства библиографске обраде сликовне грађе у
Народној библиотеци Србије, као и белешке са састанака са обрађива-
чима из Библиотеке Матице српске. Као пример добре праксе у раду
дат је приказ упутства које је развила Конгресна библиотека у Вашин-
гтону. Рад се бави упоредном анализом усвојених каталошких правила
Конгресне библиотеке са праксом у Народној библиотеци Србије.
Формирање стручног тела састављеног од библиотекара са вишегоди-
шњим искуством на обради сликовне грађе био би следећи потребан
корак у поступку израде и усвајања методског упутства. Методско
упутство за обраду сликовне грађе би унапредило каталогизацију сли-
ковне грађе на свим нивоима и у свим детаљима.
Овај рад има за циљ да користећи запажања из досадашње праксе у
библиографској обради сликовне грађе у Народној библиотеци Србије
и анализирајући упутство које се користи у Конгресној библиотеци у
Вашингтону укаже на потребу израде детаљног методског упутства за
библиографску обраду сликовне грађе које би унапредило каталогиза-
цију ове врсте грађе у нашим библиотекама.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци