ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНОГ СТАНДАРДА У ОБРАДИ КАРТОГРАФСКОГ ФОНДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

##article.authors##

  • Јелена Глишовић

##article.abstract##

У раду је приказана поред опште структуре и организације
Картографског фонда Народне библиотеке Србије, примена ISBD ста-
ндарда у обради грађе Картографског фонда. Ова врста грађе због сво-
је специфичности захтева посебан начин обраде па је приликом њеног
описа често потребно консултовати и поглавља ISBД-а која се односе
на друге врсте грађе што је у раду илустровано примерима из праксе.
Приказани су, кроз примере, модалитети примене правила, за опис
свих врста картографске грађе, садржаних у стандарду са циљем да се
предоче специфичности на које се приликом обраде и класификације
наилази. Циљ овога рада је и представљање посебности Картографског
фонда Народне библиотеке Србије као и основних особина картограф-
ске грађе која се у њему налази.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци