ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" БИЈЕЉИНА

##article.authors##

  • Валентина Живић

##article.abstract##

У Народној библиотеци ’’Филип Вишњић’’ Бијељина, од
јануара 2010. године се спроводи пројекат ’’Дигитализација завичајног
фонда, старе и ријетке књиге’’. У овом раду дато је рјешење јавне
дигиталне библиотеке. Рад сажима кратко теоријско објашњење о зна-
чају и дигитализацији завичајних фондова у народним библиотекама,
садржи приказ програма дигитализације грађе Народне библиотеке
''Филип Вишњић'' Бијељина. Поред описа реализације дигиталне биб-
лиотеке у раду је описан кориснички и администраторски интерфејс
реализоване библиотеке. Електронски каталог старе и ријетке књиге и
проблем усклађивања метадата података, конвертовање библиограф-
ских записа из библиотечке базе података у метаподатке. Иако је про-
блематика дигитализације у свијету јасно означена и представља за
библиотекаре нови изазов, код нас још увијек нема планског усмјера-
вања ка дигитализацији, као облику заштите и промоције књижне,
рукописне и некњижне грађе. У раду су отворена и нека питања о пот-
реби успостављања јасних смјернице за дигитализацију старе и ријетке
књиге јер не постоји национална стратегија за установљење , очување,
заштиту, промовисање, коришћење завичајних фондова, ни на тради-
ционални ни на савремени начин, који као основну претпоставку
укључује процес дигитализације. У последњем поглављу дата су кљу-
чна разматрања на који начин дигитална библиотека пружа корисни-
цима (студентима, наставном особљу) бржи, једноставнији и квалитет-
нији приступ новим публикацијама. Корисник користи свој browser да
би поставио упит и добио податке преко Web-a.
Кроз приказ дигиталне грађе, рад је проткан и занимљивом причом о
важним детаљима из историје Бијељине.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци