ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЕРЗИЈЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА, МАГИСТАРСКИХ И ДИПЛОМСКИХ РАДОВА У БИБЛИОТЕЦИ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

##article.authors##

  • Aдријана Зубић

##article.abstract##

Напретком информационе технологије коришћење елек-
тронских извора постаје приоритетно у области високог образовања.
Данашњи корисник библиотеке, нарочито истраживач, очекује једнос-
таван и брз приступ информацијама уз оптимално коришћење елек-
тронских медија. Академско окружење је једна од првих средина у
којој су заживеле електронске публикације које значајно олакшавају
дисеминацију информација, убрзавају истраживања, обогаћују образо-
вање и обезбеђују заједничко коришћење знања. У складу са трендо-
вима на светским универзитетима, Машински факултет Универзитета
у Београду је у циљу формирања институционалног репозиторијума
2005. године донео Правилник о форми и начину архивирања доктор-
ских, магистарских и дипломских радова у Библиотеци Машинског
факултета којим се кандидат обавезује да поред штампане верзије рада
библиотеци достави и идентичну електронску верзију у виду фајла у
PDF/A формату. Електронске публикације које се достављају библио-
теци део су библиотечког фонда, налазе се на локалном серверу а
метаподаци о њима укључени су у узајамни електронски каталог
COBISS.SR. Овај Правилник је „претеча“ Упутства за формирање
репозиторијума докторских дисертација које је прошле године донео
Сенат Универзитета у Београду, којим се кандидати обавезују да поред
штампаног примерка доставе и електронску верзију дисертације
факултетској и универзитетској служби.
Рад садржи нумерички приказ библиографских записа поменутих
електронских радова у локалној бази у периоду од 2006. до 2012. годи-
не и анализу њихове заступљености у систему узајамне каталогизације
COBISS.SR. Наведени подаци су подстицајан показатељ да архивира-
ње дипломских, мастер и докторских радова у електронској форми треба да заживи у академским библиотекама као пракса која ће резул-
тирати порастом броја електронских извора, видљивошћу њихових
метаподатака у електронском каталогу, учесталијим коришћењем фон-
да и бржом и лакшом дисеминацијом информација. Oбавеза формира-
ња репозиторијума докторских дисертација коју је прописао Универ-
зитет свакако ће допринети да академске библиотеке на овај начин
преузму што већу и значајнију улогу у обликовању будућности висо-
ког образовања.

Downloads

##submissions.published##

2016-11-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци