ПРАВНИ ЗНАЧАЈ УПИСА ПРОМЈЕНЕ САДРЖАЈА ХИПОТЕКЕ

Authors

  • Раденко Јотановић
  • Босиљка Чубриловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD1941101J

Abstract

Упис у јавну евиденцију непокретности може имати кон-
ститутивно или декларативно дејство у зависности од правног основа
на којем се стиче неко стварно право, односно од врсте стварног права.
Хипотека је стварно право чији је modus acquirendi искључиво упис без
обзира да ли се ради о уговорном, законском или судском заложном пра-
ву. Ранг првенства хипотекарног повјериоца се стиче на основу принципа
prior tempore, potior iure, а не према правном основу настанка хипотеке,
чиме се обезбјеђује равноправност и правна сигурност свих учесника у
правном промету непокретности. Закључењем уговора о уступању (це-
сији) потраживања на новог повјериоца (цесионара) прелази и хипотека
као акцесорно право која служи обезбјеђењу главног потраживања. Упис
хипотеке у том случају има декларативно дејство јер се не ради о новој
хипотеци већ само о измјени садржаја постојеће хипотеке на начин да
се умјесто ранијег повјериоца (цесуса) упише нови повјерилац (цесионар).
Међутим, уколико нови хипотекарни повјерилац не изврши упис, не може
ни вршити своја права која произилазе из садржине хипотеке, првенст-
вено даље (регистарско) располагање хипотеком. У том смислу хипоте-
карни повјерилац неће имати ни разлучно право у стечајном поступку на
предмету хипотеке који је дио стечајне масе.

Published

2019-12-25