НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ У ОБЛИКУ РЕНТЕ И ОСИГУРАНА СВОТА

Authors

  • Далибор Пејаковић Доктор правних наука, адвокат из Бање Луке

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD2042113P

Abstract

Овим радом покушава се анализирати институт накнаде штете у облику ренте. Након краћег приказа историјског развоја института нематеријалне штете и института накнаде штете у облику ренте, даје се анализа поступка и начина исплате доживотне ренте. Нарочито се ставља нагласак на поједине одредбе које прате институт накнаде штете у облику ренте, а посебно на проблеме који се јављају у пракси за случају да осигуравајуће друшто исплати цјелокупну осигурану своту. Скреће се пажња на предности и недостатке који се јављају код оваквог института, затим се даје кратак осврт на правне посљедице које прате институт доживотне ренте. Кроз приказ судске праксе и заузетог става суда у погледу основаности овог института у раду се аланизира значај исплате доживотне ренте, нарочито за случај када се ради о лицима која су тешко тјелесно повријеђена и истима је неопходна стална њега и помоћ. Резултат који се овим радом жели постићи јесте да се учини један допринос потпунијем и цјеловитијем сагледавању правних питања која се могу поставити у вези са институтом доживотне ренте.

Downloads

Published

2023-05-30