UTICAJ FUNDAMETALNIH POKAZATELJA POSLOVANJA NA STRUKTURU KAPITALA LISTIRANIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Authors

  • Miloš Grujić Udruženje ekonomista SWOT
  • Dragan Janjić Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
  • Aleksandar Todorović Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

DOI:

https://doi.org/10.7251/JOCE2106004G

Abstract

U nekim fazama svog razvoja, kod
kompanija se vrlo èesto pojavljuje potreba da se
privuku spoljni izvori finansiranja. Jedan od naèina
za privlaèenje novca za finansiranje neke kompanije
ili investicionog projekta su pozajmice. Te pozajmice
mogu biti u obliku vlastitih izvora finansiranja, u vidu
emisije akcija i u obliku pozajmljenih izvora
finansiranja u vidu emisije obveznica ili kredita od
banaka. Meðutim, jedno od osnovnih pitanja koje se
postavlja jeste: koji je optimalan odnos duga i
akcijskog kapitala u finansiranju kompanije, odnosno
kako se odreðuje optimalna struktura kapitala neke
kompanije? Dakle, ovdje je rijeè o strukturiranju
pasive bilansa stanja preduzeæa, odnosno o
uspostavljanju optimalnog odnosa sopstvenog
kapitala i dugova (obaveza). Istraživanje je
obuhvatilo analizu godišnjih finansijskih izvještaja
612 nefinansijskih akcionarskih društava koja jesu ili
su bila listirana na Banjaluèkoj berzi hartija od
vrijednosti u periodu od 2011. do 2020. godine.
Istraživaèko pitanje glasi: "Kako menadžeri listiranih
akcionarskih društava u Republici Srpskoj
komponuju strukturu kapitala?" Kao zavisna
varijabla u modelu posmatran je odnos kratkoroènog
duga prema ukupnom zaduženju. Kao nezavisne
varijable korišteni su sljedeæi fundamentalni
pokazatelji poslovanja: povrat na akcijski kapital,
povrat na aktivu, fiksna imovina, tekuæi racio, tekuæa
aktiva prema ukupnoj aktivi, ukupan dug prema
ukupnom kapitalu i velièina firme. Ukupan broj

opservacija iznosio je 2.905. Svrha rada je
identifikovati faktore specifične za privredna društva
koja posluju u zemljama u razvoju, a koji značajno
utiču na odluke o zaduživanju, odnosno finansiranju,
te uzimajući u obzir te faktore konstruisati
odgovarajući ekonometrijski model. Rezultati
istraživanja pokazali su da su najjači uticaj na
zavisnu varijablu, tj. kratkoročni dug prema ukupnim
obavezama, zabilježile sljedeće nezavisne varijable:
fiksna aktiva/ukupna aktiva i neto dobit/prosječan
kapital (ROE). Sa druge strane, negativan uticaj na
zavisnu varijablu imale su ostale varijable. Kada se
uzorak podijeli na društva u većinskom javnom i u
većinskom privatnom vlasništvu, zaključak je da kod
obje vrste društava najveći uticaj ima odnos fiksna
aktiva/ukupna aktiva ali da su ostali pokazatelji
različitog uticaja.

Published

2022-02-10