ТЕОРИЈСКА СХВАТАЊА И МОДЕЛИ ИНФОРМАТИЧКО-РАЗВИЈАЈУЋЕ НАСТАВЕ

Authors

  • Младен Вилотијевић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1601007V

Abstract

У педагошкој теорији и пракси
друге половине двадесетог века по-
степено је развијана и теоријски уо-
бличавана концепција развијајуће на-
ставе. Под снажним утицајем гло-
бализацијских токова а посебно ин-
форматиких концепција, развијајућа
настава изграђује се, не само као ди-
дактичка иновација, већ поприма и
карактер нове педагошке парадигме.
На теоријском али и терминолошком
плану преовладавају аргументи да се
таква настава означи као информа-
тичко-развијајућа настава.
У раду су презентована основна
теоријска схватања познатих дидак-
тичара (Виготски, Елкоњин, Дави-
дов, Занков, Шаталов), компаратив-
ни преглед карактеристика репродук-
тивне и информатичко-развијајуће
наставе, те указано на моделе и
структурне елементе информатич-
ко-развијајуће наставе.

Published

2017-02-01