ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ОСЈЕТЉИВОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Authors

  • Кристијан Поповић
  • Бране Микановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/NSK1601023P

Abstract

У савременом друштву битан зада-
так школе представља развој интер-
културалне осјетљивости свих њених
чланова. Васпитање и образовање се
сматрају једним од најважнијих про-
цеса развоја позитивног односа пре-
ма другима и културно другачијима,
односно, развоја интеркултуралне
осјетљивости у друштву. На узорку
од 621 ученика аутори су идентифи-
ковали факторе који детерминишу
интеркултуралну осјетљивост учени-
ка основне школе и утврдили ставове
ученика о интеркултуралној осјетљи-
вости у односу на социо-педагошка
обиљежја. Истраживањем су утврђе-
не разлике у ставовима ученика о ин-
теркултуралној осјетљивости у одно-
су на пол, школски успјех, као и ниво
образованости њихових родитеља.
Резултати истраживања представљају
релевантну основу у области интер-
културалности, те могу доприније-
ти развијању културално одговорног
образовања у школи које одговара
потребама и изазовима савременог
друштва.

Published

2017-02-01